วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) และตู้กระจกบานเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างบริการซ่อมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน กก 2871 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 001-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 2070 บึงกาฬ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมเลื่อนโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.นาสะแบง 630-65-003 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง