วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหอประชุม อบต.นาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อพัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านาสะแบงทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ชมภู สายที่นายสุนทร บุญรักษา เป็นจุดเริ่มต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 1/2565และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง1 หมู่ที่ 8 บ้านสันทรายงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง