องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.nasabang.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง จัดโครงการ "อบรมคุณธรรมจริยธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น"เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติประธานในพิธีนายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอศรีวิไล และวิทยากรจากนางสาวกัลยา นาชัยเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ