องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายบุญเพ็ง  อ่อนสีหา
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง
โทร. 095-6691582
E-mail : boonpeng205222@gmail.com


นางสาวเพลินใจ  สาแก้ว นางสาวเมตตา  ประเสริฐสุข
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง
โทร. 087-9468829
E-mail :ploenjai829@gmail.com
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง
โทร. 097-3015744
E-mail : metta242522@gmail.com

นายสุนทร  ศรีลาพัฒน์
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง
โทร. 086-2312241
E-mail : sunthsilapal@gmail.com
 
นางจีรวรรณ บุญครอง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.นาสะแบง

โทร. 097-3155566
E-mail : sriwilainasabang@gmail.com
-ว่าง-
รองปลัด อบต.นาสะแบง