องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราขบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 2 พ.ค. 2565 ]31
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]77
3 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ดำเนินกิจกรรมโครงการรักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก-สายรอง ในชุมชน โดยเก็บขยะตามไหล่ทาง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]67
4 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 ก.พ. 2565 ]15
5 นโยบายการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ2565 อบต.นาสะแบง [ 21 ก.พ. 2565 ]42
6 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด [ 31 ม.ค. 2565 ]15
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ปิดตลาดนัดในเขตพื้นที่ตำบลนาสะแบงเป็นการชั่วคราว [ 2 ธ.ค. 2564 ]122
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 7 ต.ค. 2564 ]131
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง [ 7 ต.ค. 2564 ]124
10 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]122
11 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]145
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]148
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 ม.ค. 2564 ]151
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]144
15 ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย [ 2 ต.ค. 2563 ]12
16 จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]147
17 แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม [ 30 ก.ย. 2563 ]15
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]153
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2563 ]142
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]139
 
หน้า 1|2