องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสมัน  ดวงดี
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง


นายนพรัตน์  ฤทธิ์สว่าง นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

นางสาวอนงคาร  โสภา นางสาววรารักษ์  อ่อนคูณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงหมู่ที่ 2

นายสมัน  ดวงดี นายพัฒนา  อยู่สุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงหมู่ที่ 4


นายสำเริง  คำแก้ว นายสมปอง  เมินเทียน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงหมู่ที่ 6

นายแดนชัย  โนนเพีย นายนพรัตน์  ฤทธิ์สว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงหมู่ที่ 8

นายคำม่วน  สายแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงหมู่ที่ 9