องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

   
  จ่าสิบตรีกิตติกร  กองโพธิ์  
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสุภาพร  พดาเวช
น.ส.เย็นฤดี  พรหมบิน
 -ว่าง- พันจ่าโทสมชาติ  เรืองภวา
นางพนิตตา  สุวรรณเขต
  เจ้าพนักงานธุรการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


น.ส.อามรทิพย์ เนตรจันทร์ นายยศศักดิ์ทวี ศรีลาพัฒน์ 
 
นายดนิรุต ทองนิน -ว่าง-
  ผช.จพง.ธุรการ
 พนง.ขับรถยนต์ส่วนกลาง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
   
 
       นายราชันต์  จันทร์เทพ นางสาวปวีณา  ไชยขันธ์
       พนง.ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผ.ช.ธุรการ
         
         นายประสงค์  กลาหงส์
         พนง.ขับรถกู้ชีพ