องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
กองช่าง

     
   นายวิสูจน์   ลานรอบ  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
 
   นายจิรวัฒน์  เจริญรบ  
  นายช่างโยธา  

   
นายกิตติศักดิ์ ผาอาจ   นายพรศักดิ์ นามวงค์ษา
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา    ผู้ช่วยนายช่างโยธา
     
  นางสาวอามรทิพย์ เนตรจันทร์  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ