องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
กองการศึกษา

   
  น.ส.สุภาวดี อินหา  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
   
 
  น.ส.สุภาวดี อินหา
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 
 
   นางสาวศิรินารถ  ใจทอง
-ว่าง-
 
   ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
 ผช.จนท.สันทนาการ  
 นางอุดมพร     คำไหล นายสถิต  เศษรักษา
นางสาวรัชนี  ชาชมพร
นางสาวสัตตบุตร  มีศรี
 ครูรักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์วัดโพนสว่าง
 ครูรักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์วัดสุเทพสุนทร
 ครู ครูรักษาการแทน
หัวหน้าศูนย์บ้านสันทรายงาม
 นางนงเยาว์  พันพิลา นางสาวอภิษฎา  บุตรโยธี นางรักคณา  จิณารักษ์  นางจูมบาน  แสงอรุณ
 ครู  ครู  ครู  ครู
   
 นางริมประภา  จันทะนาม นางรุ้งตะวัน คำศรีเมือง  นางอ้อย  เศษรักษา  นางจูมมาน  ประโมทะโก
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก     ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
นางดารุณี  อินทลิน 
   
ผู้ดูแลเด็ก
     
 
 
   นางอรกร  พรใส  
 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
   

     
 - ว่าง -
     
  ผู้ดูแลเด็ก