องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายบุญเพ็ง  อ่อนสีหา
  ตำแหน่ง + นายก อบต.
  โทรศัพท์ + 095-6691582
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
  ชื่อ +

นายวิสูจน์   ลานรอบ

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
 
  ชื่อ +

 ว่าง

  ตำแหน่ง + รองปลัดอบต.
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
  ชื่อ + จ่าสิบตรีกิตติกร  กองโพธิ์
  ตำแหน่ง + นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
 
  ชื่อ +  นางจีรวรรณ  บุญครอง
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
  ชื่อ + นายวิสูจน์   ลานรอบ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th
 
  ชื่อ +

นางวราภรณ์  ทองคำสุก

 

  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th


  ชื่อ +

  นายทองมี  พลสิม

  ตำแหน่ง +  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 042-490978
  อีเมล์ + admin@nasabang.go.th