องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอ       ศรีวิไล  ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีวิไล  ถึงเขตตำบล  8  กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ห่างเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ  ประมาณ  39  กิโลเมตร

เนื้อที่

โดยประมาณ  จำนวน  75.14  ตารางกิโลเมตร  หรือ  จำนวน  46,965  ไร่

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปตำบลนาสะแบง  เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีหนองน้ำตามธรรมชาติ  เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม  ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นกลุ่ม ๆ  ระยะห่างกันโดยเฉลี่ย  2  กิโลเมตร

ทิศเหนือ           อาณาเขตติดต่อกับตำบลศรีวิไล  และตำบลนาสิงห์ 

ทิศใต้                อาณาเขตติดต่อกับตำบลนาแสง  อำเภอศรีวิไล  และตำบลป่งไฮ  อำเภอเซกา

ทิศตะวันออก     อาณาเขตติดต่อกับตำบลชัยพร  อำเภอบึงกาฬ

ทิศตะวันตก       อาณาเขตติดต่อกับตำบลชุมภูพร  อำเภอศรีวิไล  และตำบลป่าแฝกอำเภอพรเจริญ

จำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน  9  หมู่  ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านนาสะแบง  หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง  หมู่ที่ 3 บ้านนาสะแบงสามัคคี

หมู่ 4 บ้านหนองจิก  หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวงาม  หมู่ 6 บ้านหนองบัวเงิน

หมู่ 7 บ้านโนนสว่าง  หมู่ 8 บ้านสันทรายงาม  หมู่ 9 บ้านใหม่ชมภู

จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. เต็มบางส่วน    -     หมู่ได้แก่หมู่ที่      -

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

            -  จำนวนเทศบาล           -           แห่ง

            -  จำนวนสุขาภิบาล        -           แห่ง

 1.6 ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  6,335  คน  แยกเป็นชาย  3,182  คน  หญิง  3,153  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  84.30  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  1,909  หลัง  (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2558  จากทะเบียนราษฎร์)