องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
  นายวิสูจน์   ลานรอบ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.
   
   นางสายใจ  เม่านก
   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
     
  -ว่าง-  
  รองปลัด อบต.  
จ่าสิบตรีกิตติกร กองโพธิ์ นางจีรวรรณ บุญครอง นายวิสูจน์  ลานรอบ  นางวราภรณ์ ทองคำสุก  นายทองมี พลสิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม