องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


 
  นายวิสูจน์   ลานรอบ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.
   
  นางสายใจ นามวิเศษ
   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
     
  -ว่าง-  
  รองปลัด อบต.  

จ่าสิบตรีกิตติกร กองโพธิ์ นางจีรวรรณ บุญครอง นางวราภรณ์ ทองคำสุก
 นายวิสูจน์ ลานรอบ
 นายทองมี พลสิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม