องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
  นางวราภรณ์  ทองคำสุก
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.
   
   นางสายใจ  เม่านก
   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
     
  -ว่าง-  
  รองปลัด อบต.  
จ่าสิบตรีกิตติกร  กองโพธิ์   นางจีรวรรณ  บุญครอง   นายวิสูจน์   ลานรอบ    นางวราภรณ์  ทองคำสุก  นายทองมี  พลสิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม