องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
   นางวราภรณ์  ทองคำสุก  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
  http://nasabang.go.th/UserFiles/Image/person.jpg
   -ว่าง-
 
   นักพัฒนาชุมชน   
     
 นายพิบูรณ์  กาเผือก    นายสุรินทร์  ประเสริฐสังข์
 ผช.จพง.พัฒนาชุมชน   ผช.จพง.ธุรการ