องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ

อาชีพหลัก         คือ        การทำนา  การทำสวนยางพารา

อาชีพรอง           คือ        รับจ้างทั่วไป

อาชีพเสริม         คือ        กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจัดทำกลุ่มอาชีพต่างๆ

 หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบล  คือ

-  สถาบันการเงิน            1          แห่ง

-  กองทุนหมู่บ้าน            9          แห่ง

-  โรงแรม                        -          แห่ง

-  ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด)    16        แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม     -           แห่ง

-  โรงสี             16        แห่ง