องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

 การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                              3          แห่ง    (ขยายโอกาส  1  แห่ง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 4          แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน              5          แห่ง

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                   9          แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน                                 2          แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล      1       แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด/สำนักสงฆ์              13          แห่ง


        การสาธารณสุข

                        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล                1       แห่ง

                        -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ               100         แห่ง

                        -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน                   9      หมู่บ้าน