องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม

มีถนนลาดยาง                            1          สาย      ยาว       3.00                 กิโลเมตร

มีถนนลูกรัง                                29        สาย      ยาว       72.89              กิโลเมตร

ถนนภายในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีต  และส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

2. การโทรคมนาคม

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                   14        แห่ง

เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ 14        เครื่อง

เครื่องโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ติดตั้งของแต่ละหมู่บ้าน  6  เครื่อง

3. การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน     รวม      9     หมู่บ้าน

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ,  ลำห้วย               16     สาย

บึง,  หนองอื่น ๆ              4       แห่ง

5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                             18        แห่ง

บ่อน้ำตื้น                      155      แห่ง

บ่อโยก                           36        แห่ง

ถังเก็บน้ำ                       12        แห่ง

บ่อกรมทรัพยากรธรณีวิทยา          1          แห่ง

6. ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน    แห่ง