องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.nasabang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การเดินทางไปราชการ [ 2 ต.ค. 2566 ]4
2 คู่มือปฏิบัติงานการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ต.ค. 2566 ]5
3 คู่มือ การเบิกจ่ายเงิน การรับเงินและการส่งเงิน การยืมเงิน การส่งใช้เงินสะสม [ 2 ต.ค. 2566 ]3
4 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 13 ม.ค. 2565 ]62
5 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 1 มิ.ย. 2563 ]281
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2563 ]275
7 ขั้นตอนการชำระภาษี [ 1 มิ.ย. 2563 ]254
8 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 มิ.ย. 2563 ]267
9 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2563 ]300